Nieuwsbrief 9 van de wijkgemeente De Jacobijnerjanuari2021′

 
Na corona’
 
Het is alweer 2021, een jaar nadat een mysterieus virus in China werd ontdekt. Nog steeds kunnen we niet bij elkaar komen, delockdown is op dit moment weer net zo streng als begin maart als het aankomt op kerkdiensten. Het valt me niet mee, en ik mis het zondagse contact, de gesprekken bij de koffie. Ik ben momenteel ook niet direct optimistisch over de komende, zeg, twee maanden. Het vaccin staat inmiddels in de eerste armen geprikt, maar voordat gewone stervelingen als u en ik aan de beurt zijn, zal er nog wel wat tijd verglijden. Zo,dat is bemoedigend, nietwaar ?Toch ben ik overtuigd dat we op deze manier als kerk een bijdrage leveren aan het terugdringen van het virus. Het zal u vast niet ontgaan zijn, dat de kerk er niet al te best op staat. Deels is dat in mijn ogen hijgerig gezoek van de media, maar helaas zijn er kerken die er aanleiding toe geven. Ik koester de vrijheid van godsdienst, maar ik geloof niet dat die nu in gevaar is. We mogen dan historisch bepaalde vrijheden hebben gekregen, vrijheid komt altijd met verantwoordelijkheid om die zorgvuldig te gebruiken. Vrijheid heb ik in navolging van Paulus ook altijd begrepen als positieve vrijheid: als vrijheid om die voor een groter goed in te zetten, in dit geval de volksgezondheid. Negatieve vrijheid lijkt het meest populaire idee van vrijheid: de vrijheid van bemoeienis van anderen, in dit geval die van de overheid.Dan ga je met pollepels op pannen slaan, of ga je vrolijk door met het houden van diensten. Hoe vervelend het ook is, het lijkt me dan toch het meest van een christelijke levenshouding getuigen, om het als gemeente nog even vol te houden.Dat wil niet zeggen dat we geen hoop mogen koesteren. Soms spreekt die uit een goed bijbelwoord of uit een onverwacht telefoontje. En soms spreekt hoop uit een beeld, zoals bij mij gebeurde door het schilderij hieronder. Het heet ‘Na corona’, en is geschilderd door Marius van Dokkum. Hij is o.a. bekend van ‘Dansje in de kerk’, een prachtig schilderij van een dansend meisje onder de neus van een ernstig kijkende kerkenraad, en een prent van een organist die beteuterd door zijn orgelbalkon zakt. Dit schilderij ‘Na corona’ verbeeldt voor mij de hoop dat we op een mooie dag in de lente elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat de mondkapjes aan de wilgen kunnen (liefst figuurlijk, in ons geval), en dat die geknotte wilg zelf weer vrolijk uit kan lopen. Proost, op die dag!
ds. Jan-Jaap Stegeman
 
Ds. Jan-Jaap Stegeman per 1 maart 2021 voor 2 dagen per week Studentenpastor NHL
Beste gemeenteleden van ‘de Jacobijner’,
Per 1 maart a.s. ga ik voor twee dagen in de week voor het Studentenpastoraat Leeuwarden werken. Per 1 januari is die functie vacant, wegens het emeritaat van ds. Rein Veenboer. Ik vertel u graag hoe dit is ontstaan, en welke gevolgen het zal hebben.
Al bijna twee jaar loop ik rond met de gedachte om een deel van mijn werktijd buiten de wijkgemeente in te gaan vullen. Ik hou erg van de kerk, en van mijn werk daarin. Ondanks dat er ook lastige processen spelen in onze wijkgemeente, heb ik er de afgelopen jaren met veel plezier gewerkt, en mijn plek in de gemeente gevonden. Ik geniet van de diensten, zelfs nu, en ik ben dankbaar voor alle manieren waarop ik mensen mag begeleiden in allerlei situaties in hun leven.
Twee dingen vallen me zo nu en dan wel zwaar. Het is nogal eenzaam werk soms, er is geen werkvloer met collega’s die je dagelijks tegenkomt, bijvoorbeeld. Ook het gegeven dat ik voor het grootste deel van mijn tijd werk met mensen die een of twee generaties ouder zijn, zowel bestuurlijk als pastoraal, vind ik soms lastig. Zo begon bij mij langzaam het verlangen te groeien om naast mijn werk als wijkpredikant iets anders te gaan doen, het liefst in een setting met collega’s en in contact met een jongere doelgroep.
Ik denk die twee dingen in het Studentenpastoraat te gaan vinden. Ik krijg bij het Studentenpastoraat onze huidige predikant-in-opleiding Dirk Sierd de Vries als collega – ook hij komt voor twee dagen in dienst. Hij is bijna klaar met zijn stage, en in goed overleg met zijn opleiding kan hij ook in maart starten. Het kleine deel stagebegeleiding dat rest, wordt overgenomen door ds. Roest. Dirk Sierd en ik hebben er samen veel zin in, en we zitten vol plannen en goede moed. Voor mij betekent de functie van studentenpastor ook een soort onderzoek, naar hoe geloofs- en zingevingsvragen een rol spelen in het leven van studenten, of ze nou kerkelijk opgevoed zijn of niet. Ook is het de nadrukkelijke wens van de Stichting Studentenpastoraat dat er een sterkere verbinding groeit tussen kerk en studenten. Ik zie dat als een van mijn speerpunten, en dat is ook waarom ik denk dat het combineren van de twee predikantschappen goed kan werken.
Dit betekent wel dat ik twee dagen minder voor de wijkgemeente ga werken. In de afgelopen tijd heb ik daarover goede gesprekken met mijn collega’s en het moderamen van de kerkenraad gehad. De uitkomst daarvan is dat ik beschikbaar blijf voor de erediensten, het jeugdwerk, het pastoraat onder jongeren en gezinnen, missionair werk en bestuurlijke taken. Het pastoraat aan oudere gemeenteleden draag ik over aan een te zoeken ouderenpastor, die zowel mij als Marianne Beeke op dit punt zal vervangen. Ook het doen van uitvaartdiensten behoort vanaf 1 maart niet meer tot mijn standaardtaken. Wel zal ik op declaratiebasis deel uitmaken van het te vormen uitvaartenteam – meer hierover elders in deze nieuwsbrief.
Het loslaten vind ik zelf het moeilijkste van dit hele proces, want het betekent ook dat ik niet alle waardevolle contacten die er gegroeid zijn voort kan zetten. Ik kan me voorstellen dat er onder u zijn die daar ook teleurgesteld over zijn.
Tegelijk hoop ik op deze manier de gemeente een nieuwe periode van dienst te kunnen zijn. Voor mij betekent het in elk geval de intentie om nog een periode in Leeuwarden te blijven, en bruggen te bouwen tussen kerk en studentengemeenschap.
Met hartelijke groet,
Ds. Jan-Jaap Stegeman
3
Terugblik
De afgelopen maanden zijn we goed bedreven geraakt in het online uitzenden van de kerkdiensten. We mochten een aantal maanden met een kleine groep mensen weer samenkomen, maar helaas is dit weer teruggedraaid. Inmiddels hebben we het Kerstfeest mogen vieren. Allemaal op afstand maar in gedachten met elkaar verbonden. Bijzonder vind ik de filmpjes die op onze website staan van de kindernevendienst. Wat een werk heeft de leiding hiervan gemaakt. Zij hebben op een alternatieve manier het kerstverhaal gebracht. Dank jullie wel.
De kerkenraadvergadering van 15 december jl. is nog wel doorgegaan, maar door de verscherpte maatregelen is besloten die van januari (zowel de Grote kerkenraadvergadering als de kleine kerkenraadvergadering) niet door te laten gaan. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gedaan wordt natuurlijk. Er zijn nog steeds mensen die het nodige werk doen. Denkt u hierbij aan iedereen die ervoor zorgt dat de diensten elke zondag online uitgezonden kunnen worden. De bloemencommissie die ervoor zorgt dat er elke zondag een bos bloemen in de kerk staat voor (een) gemeentelid/leden die op die manier wat extra aandacht krijgen. De liturgie die gemaakt wordt en op de website geplaatst wordt, kosters die elke zondag paraat staan, zangers die de zang verzorgen in de dienst, organist en ga zo maar door. Maar ook de “werkers in de wijk”, bezoekjes brengen waar dat mogelijk is. Dank voor iedereen die op deze manier zijn/haar steentje bijdraagt. Het blijft lastig dat we elkaar in deze tijd niet meer kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat het niet al te lang gaat duren en we elkaar op welke manier dan ook weer mogen begroeten, omhelzen en samen weer vieren.
Beeld en Geluid
Binnenkort wordt een nieuw beeld- en geluidssysteem in de kerk geïnstalleerd. We hoeven dan niet meer gebruik te maken Geocast, het bedrijf dat nu de uitzendingen verzorgt. We gaan dan in eigen beheer de diensten uitzenden via het wel bekende You Tube kanaal dat nu ook gebruikt wordt. Daarvoor zal een groepje mensen gevormd worden die dat op zich gaan nemen. Daar moeten nog wel een paar stappen voor gezet worden, maar we hopen dat in de loop van het 1e haljaar 2021 dit definitief geïnstalleerd wordt.
Personele verandering
Zoals u hebt kunnen lezen gaat ds. Jan-Jaap Stegeman met ingang van 1 maart dit jaar voor een deel ander werk doen, buiten onze wijkgemeente. Hij levert 2 dagen per week in en gaat aan de slag bij het Studentenpastoraat hier in Leeuwarden. Daarnaast stopt Marianne Beeke per 29 juli dit jaar, aangezien zij dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De kerkenraad is druk bezig om beide vacatures ingevuld te krijgen. Het plan is om een pastoraal werker aan te stellen (voor in eerste instantie 4 jaar) die speciaal het ouderenpastoraat voor zijn/haar rekening gaat nemen. Tevens zal er ook iets veranderen wat betreft de uitvoering van uitvaartdiensten. Er komt een centraal meldpunt waar familie van overledenen contact mee opnemen. Hiervoor willen we een aparte groep mensen vormen. U moet dan denken aan emeritus predikanten, de nieuw aan te stellen pastoraal werker en mensen die hiervoor een opleiding (het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden) hebben gevolgd bij de PKN. Die contactpersoon kijkt wie er op dat moment beschikbaar is. Dit betekent voor u als gemeenteleden dat niet automatisch de wijkpredikant een uitvaartdienst gaat leiden, uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Reden om hiervoor te kiezen is, om de werkdruk voor ds. Roest niet hoger op te laten lopen. Hij blijft als fulltime predikant over en we willen ervoor zorgen dat hij met plezier zijn ambt kan blijven vervullen de jaren tot aan zijn pensioen. Hij kan niet alles, daarom hebben we als kerkenraad gezocht naar een werkbare situatie ook voor hem en gekozen voor deze oplossing.
4
Voor deze plannen moet eerst toestemming gevraagd worden bij de Algemene kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Dat is inmiddels gebeurd en we zijn in afwachting van die toestemming.
Laatste ontwikkelingen
Donderdag 14 januari jl. is door de Protestantse Kerk in Nederland het dringende advies gegeven om ook niet meer met 5 zangers in de dienst te zingen. Wij volgen dit advies en zullen ons beraden over hoe de diensten vanaf volgende week zondag zullen worden ingevuld. U wordt via een Nieuwsbrief hiervan op de hoogte gebracht. De dienst van komende zondag komt gewoon uit de Grote Kerk en wordt via de gebruikelijke kanalen uitgezonden, Livestream YouTube kanaal http://tiny.cc//jacobijner Kijk verder op www.jacobijner.nl De diensten worden ’s avonds om 19.30 en 20.30 herhaald op Omroep LEO.
Tot slot
Het is vooral voor onze predikanten zwaar om in deze omstandigheden geïnspireerd hun werk te blijven doen. Vanaf deze plaats wensen we hen veel zegen toe. Laten we om elkaar blijven denken. Dat kan met een kaartje of telefoontje. Ook op deze manier kunnen we elkaar vasthouden. Hopelijk kunnen we elkaar in de loop van dit jaar weer ontmoeten.
Ik wil eindigen met een gebed van René de Reuver, scriba van de PKN. Dat dit een steun mag zijn voor ons allemaal. Eeuwige God, U die woont en troont in Sion, hoorder van het gebed, tot U komen wij in stilte niet goed wetend wat te bidden. We zijn uit het veld geslagen niet in staat om bijeen te komen en uit volle borst U de lof te zingen. We zijn stilgevallen en weten niet hoe lang alles nog zal duren, zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken. In deze nood komen wij toe U, in stilte Hoor ons: wees ons genadig! U, die onze stilte hoort en peilt, hoor ons stil zijn als loflied, als aanbidding als roep om genade en ontferming. ‘Tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende die alle schuld vergeeft’* Geef ons kracht om het vol te houden, vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort, geloof om de moed niet te verliezen. Van U is immers het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Een hartelijke groet mede namens de kerkenraad van wijkgemeente De Jacobijner
Ina Brinkman – la Roi, scriba