Geloof in delen – juist nu!

Geachte gemeenteleden,

In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!  Daarom vragen we uw steun.

Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de komende weken  zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes.

Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

Heel hartelijk dank!
P.S. Geloof in delen en geef!

========================

 

Naar een idee van twee gemeenteleden:

Collecten in de coronatijd.

Wij willen graag een suggestie doen om het onderdeel collecteren in de eredienst door te laten gaan. U zou een potje kunnen vullen zolang u niet naar de kerk kan gaan. Op de eerste mogelijkheid zou u het opgespaarde in de collecte zak kunnen deponeren. In elke zak de helft bijvoorbeeld. Zo merk je het zelf eigenlijk niet, maar de Kerkrentmeesters en de diaconale doelen varen er toch wel bij.

Natuurlijk kunt u ook via de bank de doelen ondersteunen die altijd op de website en in Geandewei (onder Diaconie bij Protestantse gemeente te Leeuwarden) staan.

Bovenstaande is maar een suggestie, maar door te doneren op welke wijze dan ook kunnen we ons kerkzijn ook waar maken.

 

=======================

 

Zondag 28 juni

COLLECTE KERK IN ACTIE (ZWO project)

Hoe betrek je jongeren bij de kerk?

 

Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda.

Toen de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comité’s.

Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben ook meer stem in de kerk. Mede dank zij uw steun kan de EPR allerlei activiteiten voor en door jongeren organiseren: bijbelclubs, muziekgroepen, koren, sportevenementen en jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor. Ook begeleid de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. Veel Rwandese jongeren verlaten hun kerk wanneer ze naar de hoofdstad verhuizen voor school of werk. De EPR steunt jongeren nu om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Ook wil ze jongeren en jeugdleiders trainen voor hun werk in de kerk.

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL71RABO 0373724160 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden inzake ZWO, o.v.v. “Fryslân foar Rwanda”

 

Zondag 5 juli 2020

Collecte Kerkinactie (Binnenlands Diaconaat)

Vakantiepret voor kinderen in armoede

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 5 juli 2020
kerkinactie.nl/vakantietas

 

 

Zondag 12 juli 2020

Collecte Nederlands Bijbel Genootschap

Missie

Van de NBV tot een eerste Bijbelvertaling voor Angola. En van de debijbel.nl tot Bijbel Basics en de app Mijn Bijbel. Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij.
Het NBG doet dat sinds 1814.Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 12 juli 2020.

 

Zondag 19 juli 2020

Collecte Missionair werk in de

Protestantse Gemeente Leeuwarden

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 19 juli 2020.

NL03 RABO 0149 9235 89

 

Avondmaalscollecten

 

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de tweede helt van 2020 te bestemmen voor de stichting Present Leeuwarden
De stichting Present Leeuwarden is een unieke vrijwilligers organisatie, die mensen die willen helpen verbindt met mensen die hulp nodig hebben. Een voorwaarde is dat de hulpvrager geen geld heeft om de hulp te betalen en geen netwerk heeft die de hulp ook kan uitvoeren.

Zie ook onze website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden 

De hulp die wordt verleend bestaat veelal uit verhuizen, huis opruimen/inrichten, klussen, tuin op orde brengen, sociale activiteiten enz.. Hierbij moet de hulpvrager zelf de nodige materialen betalen; lukt dit niet dan wordt hiervoor een oplossing gezocht.

De hulpvragers worden meestal aangedragen door de Sociale Wijk/ Dorpen teams van de gemeente Leeuwarden, Diaconieën, Zienn, Jeugdzorg, Fier Friesland, enz.. Het zijn mensen, die geen helper hebben.

Jaarlijks worden er ongeveer 200 hulpaanvragen met ruim 800 vrijwilligers uitgevoerd met als resultaat ongeveer 1000 blije hulpvragers. De benodigde tijd om een hulpaanvraag (noemen wij een project) uit te voeren is een halve dag tot 2 dagen.

U kunt ons helpen door:

– Royaal aan de collecte mee te doen.

– Fannoot van Present te worden; zie de website.

– U aan te melden als persoon of groep om een hulpaanvraag uit te voeren.

– Als vrijwilliger op kantoor of als projectvoorbereider/ begeleider; tijdsduur in overleg.

 

Meer informatie nodig? Bel of mail met Pieter Kooistra  tel 058-2880038

e-mail p.kooistra31@upcmail.nl