Zondag 24 juli

Collecte Kerk in Actie (ZWO project – Rwanda)

Hoe betrek je jongeren bij de kerk?

Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda.

Toen de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comité’s. Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben ook meer stem in de kerk. Mede dank zij uw steun kan de EPR allerlei activiteiten voor en door jongeren organiseren: bijbelclubs, muziekgroepen, koren, sportevenementen en jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor. Ook begeleid de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. Veel Rwandese jongeren verlaten hun kerk wanneer ze naar de hoofdstad verhuizen voor school of werk. De EPR steunt jongeren nu om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Ook wil ze jongeren en jeugdleiders trainen voor hun werk in de kerk.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden inzake ZWO, o.v.v. “Fryslân foar Rwanda” 24 juli 2022.

Zondag 31 juli

Collecte Jeugdwerk Prot. Gem. Leeuwarden

Ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. Mede door uw bijdrage is plaatselijk jeugdwerk mogelijk.

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 31 juli 2022: Plaatselijk Jeugdwerk.

Zondag 7 augustus

Collecte Stichting Leergeld Leeuwarden

 Stichting Leergeld Leeuwarden werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen. Zij komen in alle vertrouwelijkheid uw aanvraag opnemen en zorgen ervoor dat uw aanvraag wordt vastgelegd en doorgegeven aan de beoordelingscommissie. Deze beslist of uw kind voor een vergoeding in aanmerking komt. Het kind staat daarbij centraal!

Stichting Leergeld Leeuwarden betaalt rechtstreeks aan de club, vereniging of sportwinkel en doet geen vergoedingen achteraf.

Leergeld werkt op het gebied van sociale uitsluiting.

Welke aanvragen kun je doen:

Schoolreis – Schoolschaatsen – Sportcontributies – kleding en schoenen – Cultuurcontributies –  Zwemmen voor A – Scouting – Verjaardagdoos Jarige Job – MBO toets (minderjarige)

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 7 augustus 2022: St. Leergeld

 Zondag 14 augustus

Collecte Kerk in Actie/Zending
Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp

 Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en

werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkinegypte

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 14 augustus 2022: Zending

Bestemming Avondmaalscollecten 2e helft van 2022.

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de 2e helft van 2022 te bestemmen voor de Voedselbank Leeuwarden.

Op initiatief van de Raad van Kerken in Leeuwarden is in 2004 onderzocht of oprichting van een Voedselbank in Leeuwarden nodig was. Sinds 2005 is de Voedselbank Leeuwarden (VBL) gestart.

De Voedselbank Leeuwarden begon in Wirdum. Nu,17 jaar later, is de Voedselbank Leeuwarden al weer jaren actief en gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Tylkedam 51 te Leeuwarden. Daarnaast zijn er uitdeelpunten in Stiens en Grou.

Meer dan een miljoen mensen leven in ons land onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de armsten door ze te voorzien van voedselpakketten.

In deze tijd van inflatie en de oorlog tussen Rusland en  Ukraïne stijgen de voedselprijzen enorm. Armoede kan iedereen overkomen maar de urgentie is nu wel erg hoog.

De problemen stapelen zich geleidelijk op totdat mensen vastlopen. Een voedselpakket kan tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen deze klanten de ruimte om actief aan verbetering van hun situatie te werken.

De voedselpakketten worden samengesteld uit voedsel dat wordt aangeboden door bedrijven, kerken en particulieren. Ook komt voedsel beschikbaar door zelf georganiseerde winkelacties of acties van particulieren, kerken en dergelijke. Bijna elke maand worden in één van de supermarkten in Leeuwarden, Grou en Stiens inzamelacties gehouden.

Het bestuur van Voedselbank Leeuwarden is blij en dankbaar dat de opbrengst van de avondmaalscollecte ten goede komt aan de Voedselbank. Mede hierdoor kan Voedselbank Leeuwarden haar werk voortzetten en inwoners van de gemeente een helpende hand bieden.

Voor meer informatie kunt u terecht op: leeuwarden.voedselbankennederland.nl.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Voedselbank Leeuwarden 2022

Z