Avondmaals-collecten 2e helft van 2021.

 

In de collegevergadering van mei jl. is besloten de avondmaals-collecten van de 2e helft van 2021 te bestemmen voor het Hospice in Leeuwarden.

 

Hospice:  Marcelis Goverts Gasthuis biedt begeleiding, verzorging en gastvrijheid aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich voorbereiden op hun overlijden. Palliatieve zorg, waarin we met een menselijke benadering, persoonlijke aandacht en goede pijn- en symptoombestrijding streven naar het behouden van de kwaliteit van leven.

 

De zorg is afgestemd op de behoeften en wensen van de gast. Het hospice besteedt aandacht aan zowel uw lichamelijke, geestelijke als sociale omstandigheden. Een deskundig team van verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar.

 

Hospice Leeuwarden: Marcelis Goverts Gasthuis

Noordersingel 54
8917 BB Leeuwarden

 

 

Zondag 18 juli

Collecte IKOS

Godsdienstige vorming in openbare scholen: een ontmoeting tussen kind en godsdienst!

IKOS is een landelijke, interkerkelijke stichting voor ‘schoolzaken’, die zich inzet voor het eigen karakter en de kwaliteit van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) in het openbaar primair onderwijs.

Voor veel kinderen vormt het keuzevak GVO een eerste kennismaking met godsdienst en met de uitingen van godsdiensten in onze cultuur en samenleving. De wekelijkse lessen bieden hen enige kennis en helpen hen vooral op weg voor henzelf de betekenis te leren kennen van Bijbelse verhalen en waarden voor hun eigen leven. Ze helpen kinderen een eigen kijk op het leven op te bouwen en een levenshouding die bijdraagt aan een humane samenleving.

IKOS stimuleert een open, niet-dogmatische benadering van dit onderwijs, dat de gelegenheid biedt tot een echte ontmoeting tussen kind en godsdienst. Door middel van opleidings- en scholingsactiviteiten, uitwisseling van ideeën en ervaringen en de productie van lesmaterialen helpt IKOS de GVO docenten bij de invulling van dit onderwijs.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 18 juli 2021: Ikos.


Zondag 25 juli

Collecte Jeugdwerk Prot. Gem. Leeuwarden

Ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. Mede door uw bijdrage is plaatselijk jeugdwerk mogelijk.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 25 juli 2021: Plaatselijk Jeugdwerk.