Zondag 20 november

Collecte Protestantse Kerk
Pastoraat

Samen gedenken in dorp of stadswijk

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373 7242 68 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Pastoraat 20 november 2022.

Collecten

Zondag 27 november

Adventscollecte Kerk in Actie

Werelddiaconaat

Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Werelddiaconaat 27 nov. 2022

 Zondag 4 december

Collecte Kerk in Actie (ZWO project – Moldaviё)

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.

Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.

 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden inzake ZWO, o.v.v. “Fryslân foar Moldavië” 4 december 2022

Bestemming Avondmaalscollecten 2e helft van 2022.

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de 2e helft van 2022 te bestemmen voor de Voedselbank Leeuwarden.

Op initiatief van de Raad van Kerken in Leeuwarden is in 2004 onderzocht of oprichting van een Voedselbank in Leeuwarden nodig was. Sinds 2005 is de Voedselbank Leeuwarden (VBL) gestart.

De Voedselbank Leeuwarden begon in Wirdum. Nu,17 jaar later, is de Voedselbank Leeuwarden al weer jaren actief en gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Tylkedam 51 te Leeuwarden. Daarnaast zijn er uitdeelpunten in Stiens en Grou.

Meer dan een miljoen mensen leven in ons land onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de armsten door ze te voorzien van voedselpakketten.

In deze tijd van inflatie en de oorlog tussen Rusland en  Ukraïne stijgen de voedselprijzen enorm. Armoede kan iedereen overkomen maar de urgentie is nu wel erg hoog.

De problemen stapelen zich geleidelijk op totdat mensen vastlopen. Een voedselpakket kan tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen deze klanten de ruimte om actief aan verbetering van hun situatie te werken.

De voedselpakketten worden samengesteld uit voedsel dat wordt aangeboden door bedrijven, kerken en particulieren. Ook komt voedsel beschikbaar door zelf georganiseerde winkelacties of acties van particulieren, kerken en dergelijke. Bijna elke maand worden in één van de supermarkten in Leeuwarden, Grou en Stiens inzamelacties gehouden.

Het bestuur van Voedselbank Leeuwarden is blij en dankbaar dat de opbrengst van de avondmaalscollecte ten goede komt aan de Voedselbank. Mede hierdoor kan Voedselbank Leeuwarden haar werk voortzetten en inwoners van de gemeente een helpende hand bieden.

Voor meer informatie kunt u terecht op: leeuwarden.voedselbankennederland.nl.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Voedselbank Leeuwarden 2022