Geloof in delen – juist nu!

Geachte gemeenteleden,

In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!  Daarom vragen we uw steun.

Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de komende weken  zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes.

Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

Heel hartelijk dank!
P.S. Geloof in delen en geef!

Zondag 27 september

Collecte Protestantse Kerk (Vredesweek)

Wereldwijd – Verlangen naar vrede

 

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 27 september 2020.

 

Zondag 4 oktober 2020

Israëlzondag: Collecte Protestantse Kerk (Kerk en Israël)

Leren door ontmoeting en dialoog

 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen

identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 4 oktober 2020.

Avondmaalscollecten

 

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de tweede helt van 2020 te bestemmen voor de stichting Present Leeuwarden
De stichting Present Leeuwarden is een unieke vrijwilligers organisatie, die mensen die willen helpen verbindt met mensen die hulp nodig hebben. Een voorwaarde is dat de hulpvrager geen geld heeft om de hulp te betalen en geen netwerk heeft die de hulp ook kan uitvoeren.

Zie ook onze website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden

De hulp die wordt verleend bestaat veelal uit verhuizen, huis opruimen/inrichten, klussen, tuin op orde brengen, sociale activiteiten enz.. Hierbij moet de hulpvrager zelf de nodige materialen betalen; lukt dit niet dan wordt hiervoor een oplossing gezocht.

De hulpvragers worden meestal aangedragen door de Sociale Wijk/ Dorpen teams van de gemeente Leeuwarden, Diaconieën, Zienn, Jeugdzorg, Fier Friesland, enz.. Het zijn mensen, die geen helper hebben.

Jaarlijks worden er ongeveer 200 hulpaanvragen met ruim 800 vrijwilligers uitgevoerd met als resultaat ongeveer 1000 blije hulpvragers. De benodigde tijd om een hulpaanvraag (noemen wij een project) uit te voeren is een halve dag tot 2 dagen.

U kunt ons helpen door:

– Royaal aan de collecte mee te doen.

– Fannoot van Present te worden; zie de website.

– U aan te melden als persoon of groep om een hulpaanvraag uit te voeren.

– Als vrijwilliger op kantoor of als projectvoorbereider/ begeleider; tijdsduur in overleg.

 

Meer informatie nodig? Bel of mail met Pieter Kooistra  tel 058-2880038

e-mail p.kooistra31@upcmail.nl