Geloof in delen – juist nu!

Geachte gemeenteleden,

In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!  Daarom vragen we uw steun.

Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de komende weken  zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes.

Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

Heel hartelijk dank!
P.S. Geloof in delen en geef!

—————————————–

Zondag 29 november 2020
Eerste Advent

Collecte Kerkinactie (Kinderen in de knel)
Oekraïne – School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze advenstcollecte.
kerkinactie.nl/kinderenoekraïne

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 29 november 2020

 

Zondag 6 december 2020

Collecte Expect/Studentenpastoraat

 

 

Als student kijk je om je heen en kijk je vooruit. Je bent bezig met jezelf en dus met de mensen en met de wereld om je heen. Dat vraagt ook je studie. Boekenwijsheid is nuttig, maar je wilt er mee aan de slag.

De houding van om je heen kijken en vooruit kijken is ook kenmerkend voor EXPECT. Het is een houding waarin zorg en een gevoel van verantwoordelijkheid is opgenomen. De vraag is niet waar doen we het allemaal voor, maar hoe worden we er met elkaar werkelijk beter van . Het woord werkelijk slaat dan op de kwaliteit van het leven, nu en in de toekomst. Oftewel: hoe kom jij tot je recht en hoe komen we met elkaar tot ons recht? Dat is een simpele en alledaagse vraag, die je toch echt ook uitdrukkelijk moet stellen. Dat proberen we te doen bij de verschillende activiteiten van EXPECT.

De meeste EXPECT-activiteiten zijn verbonden aan het onderwijs en door deelname kun je afhankelijk van je studie één of meer studiepunten verwerven.

Informatie over EXPECT op de website: www.expect-leeuwarden.nl

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 6 december 2020.

 

Zondag 13 december 2020

Collecte Kerk in Actie (ZWO project)

Hoe betrek je jongeren bij de kerk?

 

Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda.

Toen de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comité’s. Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben ook meer stem in de kerk. Mede dank zij uw steun kan de EPR allerlei activiteiten voor en door jongeren organiseren: bijbelclubs, muziekgroepen, koren, sportevenementen en jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor. Ook begeleid de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. Veel Rwandese jongeren verlaten hun kerk wanneer ze naar de hoofdstad verhuizen voor school of werk. De EPR steunt jongeren nu om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Ook wil ze jongeren en jeugdleiders trainen voor hun werk in de kerk.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL71RABO 0373724160 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden inzake ZWO, o.v.v. “Fryslân foar Rwanda”

Avondmaalscollecten

 

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de tweede helt van 2020 te bestemmen voor de stichting Present Leeuwarden
De stichting Present Leeuwarden is een unieke vrijwilligers organisatie, die mensen die willen helpen verbindt met mensen die hulp nodig hebben. Een voorwaarde is dat de hulpvrager geen geld heeft om de hulp te betalen en geen netwerk heeft die de hulp ook kan uitvoeren.

Zie ook onze website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden

De hulp die wordt verleend bestaat veelal uit verhuizen, huis opruimen/inrichten, klussen, tuin op orde brengen, sociale activiteiten enz.. Hierbij moet de hulpvrager zelf de nodige materialen betalen; lukt dit niet dan wordt hiervoor een oplossing gezocht.

De hulpvragers worden meestal aangedragen door de Sociale Wijk/ Dorpen teams van de gemeente Leeuwarden, Diaconieën, Zienn, Jeugdzorg, Fier Friesland, enz.. Het zijn mensen, die geen helper hebben.

Jaarlijks worden er ongeveer 200 hulpaanvragen met ruim 800 vrijwilligers uitgevoerd met als resultaat ongeveer 1000 blije hulpvragers. De benodigde tijd om een hulpaanvraag (noemen wij een project) uit te voeren is een halve dag tot 2 dagen.

U kunt ons helpen door:

– Royaal aan de collecte mee te doen.

– Fannoot van Present te worden; zie de website.

– U aan te melden als persoon of groep om een hulpaanvraag uit te voeren.

– Als vrijwilliger op kantoor of als projectvoorbereider/ begeleider; tijdsduur in overleg.

Meer informatie nodig? Bel of mail met Pieter Kooistra  tel 058-2880038

e-mail p.kooistra31@upcmail.nl