Geloof in delen – juist nu!

Geachte gemeenteleden,

In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

 De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!  Daarom vragen we uw steun.

 Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de komende weken  zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes.

Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

 Heel hartelijk dank!

 P.S. Geloof in delen en geef!

Zondag 22 maart 2020

 

Diaconaat

Vakanties met aandacht

 Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.

Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 22 maart 2020

 

Zondag 29 maart 2020

 Collecte Kerkinactie (Werelddiaconaat)

Ghana – Nieuwe kansen voor straatmeisjes

De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Help mee en geef straatmeisjes een nieuwe kans!

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 29 maart 2020

kerkinactie.nl/40dagentijd

 

Witte donderdag 9 april en Paaswake zaterdag 11 april 2020

Avondmaalscollecte Leprazending
Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In hun strijd vergeten ze de individuele patiënt niet en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Zij willen juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Op die manier dragen ze Gods liefde uit.

Als internationale organisatie The Leprosy Mission met 31 partnerlanden, bieden ze leprapatiënten een nieuw leven. Ze bieden medische hulp, geven vakopleidingen, verstrekken microkredieten en investeren in voorlichting en onderzoek. Inmiddels hebben ze meer dan 140 jaar ervaring in dit werk.

Met een klein, maar efficiënt team in Nederland – met 8 (parttime) medewerkers en vele vrijwilligers – geven ze mensen met lepra nieuwe hoop. Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.

Het werk van Leprazending wordt gedragen door supporters. Zij zijn het hart van hun bestaan. Duizenden Nederlanders strekken zich jaarlijks uit naar leprapatiënten, en steunen het werk. Samen gaan ze de strijd aan tegen lepra en willen ze de ziekte uiteindelijk volkomen uitroeien. Doet u mee?

 “En er kwam een melaatse naar Hem toe…en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!”

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INBG 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Avondmaalscollecte 9 en 11 april 2020

www.leprazending.nl

Zondag 12 april 2020  PASEN

Collecte Kerkinactie (Kinderen in de knel)

India – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Help mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 12 april 2020

kerkinactie.nl/40dagentijd

Avondmaalscollecten

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de eerste helft van 2020 te bestemmen voor de stichting Exodus Nederland

Exodus biedt opvang, steun en begeleiding aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. De ruim 1.500 vrijwilligers en 200 professionals die bij Exodus werkzaam zijn, geloven in herstel en willen kansen mogelijk maken voor een leven dat waard is geleefd te worden.

De Exodus vrijwilligers zijn daarin een onmisbare schakel. Zij komen regelmatig in de gevangenissen op bezoek voor een praatje of brengen de kinderen naar de gevangenis waar hun ouder vast zit. Ook geven zij training aan gedetineerde vaders om de band met hun kind(eren) te verbeteren en te versterken.

Buiten de gevangenis kunnen ex-gedetineerden in tien Exodus huizen verspreid over Nederland terecht of krijgen ze hulp aan huis. Met vereende krachten wordt hard gewerkt om het leven van (ex)gedetineerden weer op de rit te krijgen. Het ordenen van de financiën en administratie en het vinden van werk zijn de eerste praktische zaken die worden opgepakt. Maar ook geestelijke ondersteuning en toezicht op een gezond leven zonder alcohol en drugs zijn belangrijke zaken waar Exodus zich over ontfermt. Hoe breder Exodus het netwerk van (ex-) gedetineerden kan ontwikkelen, hoe meer resultaat er geboekt kan worden. Samen sterk. Om het werk van Exodus voort te kunnen zetten is uw bijdrage zeer welkom. Zo staat Exodus ook samen met uw steun sterk in haar streven onze samenleving veiliger te maken.

Hennie van Amerongen, accountmanager Exodus, h.vanamerongen@exodus.nl