Zondag 16 februari 2020

Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

‘Kameroen – Samen werken aan een stabiele toekomst’

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw bijdrage.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 16 februari 2020

www.kerkinactie.nl/kameroen

Zondag 23 februari 2020

Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
Hulp voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Helpt u mee om al dit werk mogelijk te maken?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 23 februari 2020

kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

Zondag 1 maart 2020

Collecte Kerkinactie (Voorjaarszendingsweek)

Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen

 Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filippijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage!

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 1 maart 2020

kerkinactie.nl/40dagentijd

Avondmaalscollecten

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de eerste helft van 2020 te bestemmen voor de stichting Exodus Nederland

Exodus biedt opvang, steun en begeleiding aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. De ruim 1.500 vrijwilligers en 200 professionals die bij Exodus werkzaam zijn, geloven in herstel en willen kansen mogelijk maken voor een leven dat waard is geleefd te worden.

De Exodus vrijwilligers zijn daarin een onmisbare schakel. Zij komen regelmatig in de gevangenissen op bezoek voor een praatje of brengen de kinderen naar de gevangenis waar hun ouder vast zit. Ook geven zij training aan gedetineerde vaders om de band met hun kind(eren) te verbeteren en te versterken.

Buiten de gevangenis kunnen ex-gedetineerden in tien Exodus huizen verspreid over Nederland terecht of krijgen ze hulp aan huis. Met vereende krachten wordt hard gewerkt om het leven van (ex)gedetineerden weer op de rit te krijgen. Het ordenen van de financiën en administratie en het vinden van werk zijn de eerste praktische zaken die worden opgepakt. Maar ook geestelijke ondersteuning en toezicht op een gezond leven zonder alcohol en drugs zijn belangrijke zaken waar Exodus zich over ontfermt. Hoe breder Exodus het netwerk van (ex-) gedetineerden kan ontwikkelen, hoe meer resultaat er geboekt kan worden. Samen sterk. Om het werk van Exodus voort te kunnen zetten is uw bijdrage zeer welkom. Zo staat Exodus ook samen met uw steun sterk in haar streven onze samenleving veiliger te maken.

Hennie van Amerongen, accountmanager Exodus, h.vanamerongen@exodus.nl