Geloof in delen – juist nu!

Geachte gemeenteleden,
In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!  Daarom vragen we uw steun.

Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de komende weken  zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes.

Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

Heel hartelijk dank!
P.S. Geloof in delen en geef!

Zondag 2 mei 2021

Collecte Protestantse Kerk – Jong Protestant

Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Missionair werk 2 mei 2021.

Zondag 9 mei 2021

Collecte Kerk in Actie Noodhulp

Libanon/Jordanië – Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie

vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

Meer lezen: kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 9 mei 2021

Donderdag 13 mei  2021 (Hemelvaartsdag)

Coronabestrijding

Al ruim een jaar bepaalt corona ons leven. Allemaal hebben we er in meerdere of mindere mate onder geleden. Gelukkig lijkt in Nederland het einde van de crisis langzaam maar zeker dichterbij te komen. Steeds meer vaccinaties zorgen hopelijk voor steeds meer vrijheid. Maar waar wij straks opgelucht ademhalen, worden in veel andere landen nog steeds mensen ziek, raken ze hun inkomen kwijt en lijden ze honger. In die landen is er nog lang geen licht aan het eind van de tunnel.
Zo heeft de coronacrisis in Rwanda gezorgd voor een toename van huiselijk geweld en tienerzwangerschappen. Goede voeding is lastig verkrijgbaar en mensen mijden ziekenhuizen uit angst voor het virus.  We blijven helpen met voedsel, hygiënepakketten, medische zorg, financiële ondersteuning en preventie. Ook nu kunnen we hierbij niet zonder u. In 2020 hebben veel gemeenten in uw regio het werk in Rwanda ondersteund. Helpt u ook nu weer mee?

Gun anderen de vrijheid die wij zelf tegemoet gaan. Uw hulp blijft dringend nodig.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. ‘Coronahulp’.

Zondag 16 mei

Hoe betrek je jongeren bij de kerk? Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda.

Toen de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comité’s. Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben ook meer stem in de kerk. Mede dank zij uw steun kan de EPR allerlei activiteiten voor en door jongeren organiseren: bijbelclubs, muziekgroepen, koren, sportevenementen en jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor. Ook begeleid de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. Veel Rwandese jongeren verlaten hun kerk wanneer ze naar de hoofdstad verhuizen voor school of werk. De EPR steunt jongeren nu om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Ook wil ze jongeren en jeugdleiders trainen voor hun werk in de kerk.

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden inzake ZWO, o.v.v. “Fryslân foar Rwanda” 16 mei 2021

 

 

 

Avondmaalscollecten 1e halfjaar

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten in de eerste helft van 2021 te bestemmen voor het Driestroomhuis Kien

Driestroomhuis Kien (kien is “kind” in het Liwardders) biedt 24 uurs zorg voor moeders/vader en gezinnen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze voor hun kindje kunnen zorgen.

De zorgen die er zijn over het kind kunnen op allerlei manier zijn ontstaan. Soms zijn ouder(s) licht verstandelijk beperkt of is er sprake van psychische kwetsbaarheid.

Soms is hier geen sprake van maar is er andere problematiek.  Alle mensen die bij ons wonen hebben een rugzak vol ervaringen die ze kwetsbaar maken.

In ons gezinshuis gaan we werken aan het perspectief van het kind. We zijn dit gezinshuis gestart omdat we ouders een kans willen geven om samen een goede (her)start te maken.

Dat betekent dat er mensen bij ons wonen die na Kien zelfstandig met hun kind verder gaan. Natuurlijk is het zo dat er ook situaties zijn waarbij het perspectief voor het kindje niet bij biologische ouders is.

Dat is natuurlijk heel verdrietig en heftig. We werken altijd samen met wijk/gebiedsteams en gezinsvoogden en onze eigen behandel coördinator. We hebben een team medewerkers die ons 4 uur per dag en op zaterdag komen ondersteunen. Af en toe hebben we een paar dagen vrij, dan nemen onze medewerkers de boel even over.

Wat ons anders maakt dan een traditionele zorginstelling is dat wij met ons gezin in hetzelfde gebouw wonen.

Dat betekent dat we altijd aanwezig zijn en ook altijd beschikbaar zijn. Juist met pasgeboren baby’s en kinderen is het belangrijk dat we ook in de nacht dichtbij zijn. Als de zorg dat vraagt, slapen we zo dichtbij dat we kunnen ondersteunen op verzoek, of als we dat zelf nodig vinden.

We willen ook echt beschikbaar zijn als “gezinshuisouders”. Dat betekent voor ons dat we een warm en huiselijk klimaat willen geven aan de bewoners.

We doen samen spelletjes, vieren kerst, sinterklaas en verjaardagen met elkaar, we plakken de fietsband en zijn taxi als het weer zo heftig is dat je ook je eigen kinderen wegbrengt en ophaalt.

En we zijn er dus altijd. En we zijn dichtbij. Ze zien natuurlijk ook veel van ons gezin en van ons als echtpaar. Daarmee hopen we te laten zien hoe je een gezin kan zijn. In goede en minder goed tijden want ook bij ons zijn de kinderen wel eens boos.

 

Als de bewoners na een gemiddelde periode van 8 maanden bij ons doorstromen naar een nieuwe woonplek hebben ze vaak geen inventaris, fiets, laptop, bed enz.

Er is vaak geen/weinig netwerk dat hierbij goed kan helpen. Wij willen dan graag dat netwerk zijn.

Die kosten die komen kijken bij een verhuizing zijn voor ons niet te betalen uit de zorgbudgetten die we krijgen. Simpelweg niet omdat dat niet mag. Je mag nu eenmaal geen tv, bed, fiets kopen van een budget dat de gemeente vanuit de Jeugdwet beschikbaar stelt voor zorg. En dat is ook heel begrijpelijk. Toch vinden wij dat dit stukje ook bij goede zorg hoort. De mensen met wie je een relatie hebt opgebouwd wil je ook goed verder op weg helpen. Om de bewoners toch te kunnen helpen bij een goede overgang hebben we naast onze zorgonderneming een stichting in het leven geroepen. Die stichting heet omzien naar kien. www.omziennaarkien.nl . De bewoners die vertrekken en die volgens de richtlijnen van de stichting in aanmerking komen voor ondersteuning kunnen een aanvraag doen.

We kunnen dan op marktplaats zoeken naar de spullen die die betreffende bewoner nodig heeft. Er zijn al heel wat fietsen, bedden, wasmachines, banken enz op deze manier aangeschaft.

Vaak doen we “klein inventaris” boodschappen bij de Action en Blokker. Op die manier starten de bewoners op hun nieuwe woonplek in een schoon, net, volledig ingericht huis. Waar alle spullen zijn die je nodig hebt om samen met je kind goed te kunnen verblijven. Dat vinden wij goed zorg. De stichting helpt ons om dat te realiseren.

 

Bijna 5 jaar geleden zijn we gestart met ons gezinshuis.

We kunnen ondertussen wel een boek schrijven over alles wat we beleven.

Helaas zien we enorm veel gebrokenheid. Dat is best heel erg verdrietig.

Beschadigde jonge mensen die vaak weinig netwerk om zich heen hebben en weinig vertrouwen hebben in mensen.

Wij proberen met onze medewerkers niet te denken vanuit werktijden en functieomschrijving maar meer vanuit: hoe kunnen we ons dienstbaar opstellen.

Natuurlijk zijn we de zorgverleners die soms heel ingewikkelde gesprekken moeten voeren en duidelijkheid moeten geven.

Maar we zijn ook de surrogaat ouders die sommigen niet hebben gehad.

We proberen vanuit ons geloof, dat ons sterkt, er te zijn voor deze mensen.

En voor veel van deze mensen is het bijzonder als ze “zomaar’ worden geholpen door anderen zonder dat er iets terug wordt verwacht.

Mensen die komen schoonmaken, sjouwen, verven en de spullen die ze kunnen krijgen van de stichting.

Website: www.driestroomhuiskien.nl                 www.omziennaarkien.nl

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Avondmaalscollecte eerste helft  2021