Geloof in delen – juist nu!

Geachte gemeenteleden,

In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!  Daarom vragen we uw steun.

Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de komende weken  zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes.

Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

Heel hartelijk dank!
P.S. Geloof in delen en geef!

========================

 

Naar een idee van twee gemeenteleden:

Collecten in de coronatijd.

Wij willen graag een suggestie doen om het onderdeel collecteren in de eredienst door te laten gaan. U zou een potje kunnen vullen zolang u niet naar de kerk kan gaan. Op de eerste mogelijkheid zou u het opgespaarde in de collecte zak kunnen deponeren. In elke zak de helft bijvoorbeeld. Zo merk je het zelf eigenlijk niet, maar de Kerkrentmeesters en de diaconale doelen varen er toch wel bij.

Natuurlijk kunt u ook via de bank de doelen ondersteunen die altijd op de website en in Geandewei (onder Diaconie bij Protestantse gemeente te Leeuwarden) staan.

Bovenstaande is maar een suggestie, maar door te doneren op welke wijze dan ook kunnen we ons kerkzijn ook waar maken.

 

Zondag 17 mei 2020

 COLLECTE KERK IN ACTIE (ZWO project)

Hoe betrek je jongeren bij de kerk?

Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda.

Toen de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comité’s. Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben ook meer stem in de kerk. Mede dank zij uw steun kan de EPR allerlei activiteiten voor en door jongeren organiseren: bijbelclubs, muziekgroepen, koren, sportevenementen en jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor. Ook begeleid de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. Veel Rwandese jongeren verlaten hun kerk wanneer ze naar de hoofdstad verhuizen voor school of werk. De EPR steunt jongeren nu om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Ook wil ze jongeren en jeugdleiders trainen voor hun werk in de kerk.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL71RABO 0373724160 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden inzake ZWO, o.v.v. “Fryslân foar Rwanda”

=======================

Zondag 24 mei 2020

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 24 mei 2020.

kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda

Zondag 31 mei 2020

Pinksteren: Collecte Kerk in Actie (Zending)
Marokko – Steun in de rug voor jonge open kerk

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Geeft u juist met Pinksteren voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 31 mei 2020.

kerkinactie.nl/kerkmarokko

Zondag 7 juni 2020

Collecte IKOS

Godsdienstige vorming in openbare scholen: een ontmoeting tussen kind en godsdienst!

IKOS is een landelijke, interkerkelijke stichting voor ‘schoolzaken’, die zich inzet voor het eigen karakter en de kwaliteit van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) in het openbaar primair onderwijs.

Voor veel kinderen vormt het keuzevak GVO een eerste kennismaking met godsdienst en met de uitingen van godsdiensten in onze cultuur en samenleving. De wekelijkse lessen bieden hen enige kennis en helpen hen vooral op weg voor henzelf de betekenis te leren kennen van Bijbelse verhalen en waarden voor hun eigen leven. Ze helpen kinderen een eigen kijk op het leven op te bouwen en een levenshouding die bijdraagt aan een humane samenleving.

IKOS stimuleert een open, niet-dogmatische benadering van dit onderwijs, dat de gelegenheid biedt tot een echte ontmoeting tussen kind en godsdienst. Door middel van opleidings- en scholingsactiviteiten, uitwisseling van ideeën en ervaringen en de productie van lesmaterialen helpt IKOS de GVO docenten bij de invulling van dit onderwijs.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 7 juni 2020.

 

Avondmaalscollecten

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de eerste helft van 2020 te bestemmen voor de stichting Exodus Nederland

Exodus biedt opvang, steun en begeleiding aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. De ruim 1.500 vrijwilligers en 200 professionals die bij Exodus werkzaam zijn, geloven in herstel en willen kansen mogelijk maken voor een leven dat waard is geleefd te worden.

De Exodus vrijwilligers zijn daarin een onmisbare schakel. Zij komen regelmatig in de gevangenissen op bezoek voor een praatje of brengen de kinderen naar de gevangenis waar hun ouder vast zit. Ook geven zij training aan gedetineerde vaders om de band met hun kind(eren) te verbeteren en te versterken.

Buiten de gevangenis kunnen ex-gedetineerden in tien Exodus huizen verspreid over Nederland terecht of krijgen ze hulp aan huis. Met vereende krachten wordt hard gewerkt om het leven van (ex)gedetineerden weer op de rit te krijgen. Het ordenen van de financiën en administratie en het vinden van werk zijn de eerste praktische zaken die worden opgepakt. Maar ook geestelijke ondersteuning en toezicht op een gezond leven zonder alcohol en drugs zijn belangrijke zaken waar Exodus zich over ontfermt. Hoe breder Exodus het netwerk van (ex-) gedetineerden kan ontwikkelen, hoe meer resultaat er geboekt kan worden. Samen sterk. Om het werk van Exodus voort te kunnen zetten is uw bijdrage zeer welkom. Zo staat Exodus ook samen met uw steun sterk in haar streven onze samenleving veiliger te maken.

Hennie van Amerongen, accountmanager Exodus, h.vanamerongen@exodus.nl