Peter van der Zwaag wordt de nieuwe organist van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden.
De aanstellingsprocedure is anders verlopen dan gebruikelijk, er heeft geen nieuwe sollicitatieronde plaatsgevonden. De reden daarvoor is dat de vorige procedure, waaraan ook Peter deelnam, nog maar kortgeleden is, nl najaar 2019. Ook functioneert hij al geruime tijd tot grote tevredenheid als vervangend organist tijdens de ziekte en na het overlijden van Gerwin Hoekstra. Vanwege deze bijzondere situatie is nauw overleg geweest met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, die verantwoordelijk is voor het navolgen van de kerkelijke regelgeving omtrent aanstellingen als deze. De reactie op het verzoek van de kerkenraad van de wijkgemeente de Jacobijner om een verkorte procedure was positief, maar wel werd als voorwaarde gesteld dat de Commissie van Deskundigen, die in 2019 de prestaties van de zes kandidaten heeft beoordeeld, zich unaniem schaart achter deze werkwijze. Het bleek dat deze Commissie de aanstelling van Peter van harte ondersteunt, waardoor er ook vanuit de landelijke PKN geen beletsel meer is.

De aanstelling gaat in per 1 april a.s.