Paasgroeten 2024

Een kaartje met Pasen

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2024 organiseert de Protestantse Kerk deze actie om gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen.
Het thema van dit jaar is ‘Ga mee!’

Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.

Handvol liefde
Gerry van Wijngaarden, samen met Jeannette de Groot coördinator van de actie, weet hoe belangrijk het ontvangen van post is voor gevangenen. “Een gedetineerde zei eens: ‘Geef me het gevoel dat ik er mag zijn. Een beetje mededogen, een handvol liefde, meer niet.’ Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen.”

Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand te sturen. Beide afbeeldingen op de kaarten van 2024 zijn gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Er wordt altijd dankbaar gebruik gemaakt van die extra kaart. “Een man was zo blij met zijn kaart, hij had zijn familie nog niet kunnen bereiken en had geen geld voor een telefoonkaart. Hij had gebeden om een oplossing en de kaart voelde voor hem als gebedsverhoring”.

Nederlandse en Engelse kaarten
Dubbele Nederlandse kaarten voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Op de ene kaart kunt u een groet schrijven en uw naam. Geen adresgegevens vermelden. Op de website van de Jacobijner vindt u voorbeelden van een groet.

De aangehechte kaart kan worden gefrankeerd, zodat de gedetineerde deze kaart zelf aan iemand sturen. Let op: de kaart kan alleen gefrankeerd worden met een postzegel, en niet met een code (de code is maar 5 dagen geldig).

Engelse kaarten voor Engelstalige gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

Ook Nederlanders in buitenlandse gevangenissen ontvangen een kaart. Deze kaarten worden door vrijwilligers geschreven en via stichting Epafras verspreid. De kaarten worden uitgereikt op zondag 4 februari. U hoeft de kaarten niet zelf te versturen naar Kerk in Actie. U kunt ze inleveren op zondag 11 en 18 februari.
ZWO commissie Jacobijner

Tips voor een groet op je paaskaart(en)
Een persoonlijke, bemoedigende groet op een paaskaart doet een gedetineerde goed.

Hieronder een aantal teksten die je op de kaart(en) kunt schrijven.

• ‘Ik hou van jou’, zei Jezus. Hoeveel dan? Zoveel———- zei Hij, spreidde Zijn armen en stierf voor mij. Pasen: Feest van (ver)gevende liefde van God speciaal voor jou en mij.

• De Heer is je Schild en Bevrijder,
de Redder, Die niet van je wijkt.
Onder Zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig Schild.

• Gods liefde voor mensen is zo groot, dat God Zijn enige Zoon Jezus gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft zal niet sterven, maar voor altijd leven.

• Dankzij Jezus Christus zijn onze zonden vergeven. Door Zijn lijden zijn wij bevrijd. Ooit leken we verdwaalde schapen, maar nu hebben we Christus gevonden. Onze herder beschermt en zorgt voor jou en mij.

• God, Vader van onze Heer Jezus, bescherm mij. Houd mij vast wanneer ik wankel, als mijn wortels moeizaam hechten en ik dreig te vallen.
• De Heer is met jou in de ochtend, in de avond,
in jouw komen en jouw weggaan,
in jouw huilen, in jouw lachen. Hij is met jou.

• Vertrouw op God als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen.

• Je bent altijd geliefd! Niet om wat je kunt, maar om wie je bent: Kind van God.

• Je bent mens geschapen naar Gods beeld.

• Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.

Hartelijk dank voor jouw groet aan een geliefd medemens!

Tips for a greeting on your Easter card(s)
A personal greeting on an Easter card is a huge encouragement for a prisoner. Below you will find a number of texts that you could write on the card(s).

• “I love you,” said Jesus. How much? So much———- He said, spread His arms and died for me. Easter: Feast of (for)giving love from God especially for you and me.

• The Lord is your Shield and Deliverer,
the Savior, Who does not depart from you.
You are safe under His wings.
His wings protect you.
His faithfulness is a safe Shield.

• God’s love for people is so great that God gave His only Son Jesus. Anyone who believes in Him will not die, but live forever.

• Thanks to Jesus Christ, our sins are forgiven. Through His suffering we are set free. We once seemed like lost sheep, but now we have found Christ. Our Shepherd protects and cares for you and me.

• God, Father of our Lord Jesus, protect me. Hold me when I falter, when my roots cling with difficulty and I threaten to fall.

• The Lord is with you in the morning, in the evening,
in your coming and your going,
in your crying, in your laughter. He is with you.

• Trust in God when life is tough, for He will take care of you.

• You are always loved! Not because of what you can do, but because of who you are: child of God.

• You are a human, created in God’s image.

• Our best wishes, also for the future. Do not lose hope.

Thank you very much for your greeting to a beloved person