Diaconaat

Als christelijke gemeente weten wij ons geroepen om oog en oor te hebben voor de naaste. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente, vooral aan diegenen die om wat voor reden dan ook in de knel zijn geraakt. In het bijzonder denken wij daarbij aan de vreemdeling in ons midden. Diaconale hulp is gericht op mens-zijn en mens-wording. Wij willen helpen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij onze medemens centraal staat.
Wij vinden het de taak van de hele gemeente zich onbaatzuchtig in te zetten voor een ander en vooral daar te helpen waar geen helper is.

Stem geven

Diaconaat wil ook een stem geven aan datgene wat geen stem heeft.
Hierbij gaat het niet alleen om mensen die in de knel zijn geraakt, maar ook om de natuur en het milieu. Wij zien het daarom als een diaconale taak ons in te zetten voor het behoud van de schepping en voor een rustpunt in de 24-uurs economie.

Als diakenen voelen wij ons bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en het uitdelen van de gaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

Het is de verantwoordelijkheid van de diakenen de gemeente bewust te maken van de nood in de wereld en de gemeente zo te informeren dat zij haar diaconale werk kan uitvoeren. De diaconie zoekt daarbij naar middelen om dit bewustzijn te bevorderen en de gemeente op te wekken in actie te komen. Tevens zoekt de diaconie naar mogelijkheden om met andere organisaties samen te werken. Wij zijn ons bewust van onze mogelijkheden en van onze grenzen. Daarom richten wij ons op haalbare acties, in het besef dat alle beetjes helpen. Hierbij gaat het ook om ‘meer dan het gewone’.

Als diaconie willen wij omzien naar mensen en helpen waar geen helper is.

Tot de taken van de diaken behoren o.a.: 

*         De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
*           De dienst aan de tafel van de Heer;
*           Het inzamelen en besteden van de gaven;
*           Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
*           Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben;
*           Het nemen of ondersteunen van initiatieven die zijn gericht op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
*           Het dienen van de gemeente en de kerk met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid;
*           Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;

ZWO

De afkorting ZWO betekent Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Deze drie horen bij elkaar: Vanuit de verkondiging van het evangelie naastenliefde en gerechtigheid bevorderen.  Het is onze taak als gemeente om deze boodschap in woord en daad uit te dragen.
De werkzaamheden van de ZWO-commissie zijn o.a.:

. door in twee diensten per jaar extra aandacht te geven aan Zending en  Werelddiaconaat

. artikelen publiceren in ons kerkblad Geandewei

. het ondersteunen van een Kerk in Actie-project en de gemeente regelmatig te informeren over het werk van de uitgezonden medewerkers

. de Paasgroetenactie.  Het sturen van kaarten met een bemoedigende tekst aan gevangenen in binnen- en buitenland

. Amnesty International: het beschikbaar stellen van voorbeeldbrieven om te versturen aan b.v. regeringen met het verzoek om de mensenrechten te respecteren.

. het verkopen van kaarsen tijdens de adventszondagen voor “Het Lichtpunt” in Kollumerzwaag.

Het Aanloophuis, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een warme, gezellige sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben.

Het Aanloophuis is het grootste diaconale project binnen de diaconie van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Ook je bijdrage leveren? Dat kan door je als vrijwilliger aan te melden via aanloophuisleeuwarden.nl