Zondag 4 juni

Trinitatis 

De eerste zondag na Pinksteren heeft  een nadrukkelijke eigen naam voordat we de groene en wat minder naamgevoelige feestloze tijd ingaan. Wij vieren op 4 juni zondag Trinitatis, het moment  waarop de driezijdige kenbaarheid van God ons bezighoudt. Op deze zondag lezen we Mattheus 28:16-20 en bezinnen ons van daaruit op de drie manieren waarop we in bijbels licht naar God kunnen kijken.   Daarbij is er de ondertoon gezondenen te zijn om tot zegen te wezen. Dat kan ook terugkomen in de gesprekken die onze tieners bij de koffie graag met u willen aanknopen over hun vragen, aarzelingen en overtuigingen.  Een gedachtewisseling, soms óver generaties heen, om ter bemoediging, inspiratie en aanscherping van ons gelovig leven in kleiner en groter verband naar uit te zien!Ds. A.M. Roest

Zondag 4 juni, Trinitatis
Cantatedienst 19.00 uur

Rondom de Bachcantate “O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe” (voor de liefhebbers: BWV 34), vieren we op de avond van Trinitatis weer een mooie Cantatedienst. Dit stuk is bestemd voor Pinksteren, maar op dit “octaaf” van de Vijftigste Paasdag past het ook prima. Oorspronkelijk geschreven voor het huwelijk van een bevriende predikant, werkte Bach het vurige thema met een deels aangepaste tekst uit voor de sfeer van de “tongen als van vuur” die in  Handelingen 2 worden vermeld. Vanuit die lezing, voorafgegaan door een Exoduspassage die Gods aanwezigheid met vuur verbindt, zal de overdenking toeleiden naar de muziek. Aanvuring in inspiratie te over…
Ds. A.M Roest

Nog meer te vieren
Het kan niet op, dit keer, maar het is goed om niet alleen zorgen maar juist ook vreugde met elkaar te delen. Dat geldt in het persoonlijk leven, maar ook in het gemeente-zijn in bredere zin. Zo mogen we de zusterwijk Camminghaburen feliciteren met de verbintenis van hun nieuwe predikant en collega Wiebrig de Boer-Romkema en haar gezin van harte welkom heten in de Leeuwarder setting.

We kennen haar  vanuit de werkgemeenschap al als een gewaardeerde collega (tot nu toe te Wurdum)  en we  mogen blij zijn dat zij nu het predikantenbestand van de PGL komt versterken. De verbintenis tussen gemeente en voorganger op 4 juni zal –de sfeer in De Schakel enigszins kennend- met beweeglijkheid en hartelijkheid worden gevierd. Moge het de opmaat zijn voor een goede tijd samen!

10.00 uur:        ds. A.M. Roest
Organist:          Peter v/d Zwaag
Lector:             Alex Riemersma
Ontvangst:       Maike Maurits en Feikje Jagersma
Kosters:           Meindert Atema en Andries Engbrenghoff

Er is kinderoppas

Vóór de dienst ontmoeting bij koffie, thee en frisdrank

Zondag 11 juni

10.00 uur:        ds. Jan-Jaap Stegeman
Organist:          Peter v/d Zwaag
Ontvangst:       Annegert Marinus
Kosters:           Jan de Vries en Piet Feenstra
Jacobijner Cantorij; o.l.v. Rianne Meinardi

Er is kinderoppas.

Livestream

De ochtenddiensten zijn ook live te volgen via Livestream.

Kijk hiervoor verder op www.jacobijner.nl . Op de beginpagina van onze site staat de groene knop ‘online diensten in de Grote Kerk’. Klik daarop en u komt op de kerkdienstenpagina. Klik daar op de knop ‘online kerkdiensten’. U komt nu op ons YouTube-kanaal alwaar u zich kunt abonneren op de kerkdiensten.

De gestreamde diensten worden op omroep LEO herhaald op:
– zondagavond 20.00 uur en
– maandagochtend 10.00 uur.

 

 

Collecten

Scan de qr-code en maak digitaal uw gift over

Zondag 21 mei

Collecte Protestantse Kerk
Missionair Werk

Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving

Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk – zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

Meer lezen: protestantsekerk.nl/collecterooster

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Missionair Werk.

Zondag 28 mei 
Pinksteren

Pinkstercollecte Kerk in Actie/
Zending

Egypte –  Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

Meer lezen: kerkinactie.nl/bijbelinegypte

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Pinkstercollecte Zending

Zondag 4 juni 2023

Collecte Kerk Missionairwerk in de Prot. Gem. Leeuwarden

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is kan dat zijn. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteuning. De collecte van vandaag is bedoelt voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte Missionair werk  4 juni 2023

Zondag 11 juni 2023

Collecte INLIA
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. 
Missie: INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich – uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Visie: INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door: het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van individuele asielzoekers in nood, het actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten, het terzijde staan van burgerlijke gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen. Een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Inlia 11 juni 2023

Avondmaalscollecte 1e helft 2023.

In de november vergadering van het college van diakenen is besloten de Avondmaalscollecten van de 1e helft van 2023 te bestemmen voor Het Leger de Heils met als speciaal doel:

Deken van warme kamers over Nederland.

Het Leger des Heils voorziet een zware winter voor een grote groep Nederlanders. Omdat veel mensen pas in het nieuwe jaar iets van het door het kabinet aangekondigde steunpakket gaan merken, vreest het Leger des Heils dat een grote groep de komende wintermaanden in de knel komt. Door de hoge prijzen en inflatie neemt het aantal mensen dat in penibele financiële situatie verkeert toe. Wij verwachten dat veel mensen letterlijk in de kou zitten, omdat ze hun verwarming niet aan durven zetten. Daarom kiezen we ervoor om aan de voorkant een brede beweging te creëren waarbij andere maatschappelijke organisaties ook verwarmde locaties beschikbaar stellen.

Vanaf 1 november heeft het Leger des Heils alle 130 buurthuiskamers in als warme kamer in gezet. We verruimen onze openingstijden en proberen dagelijks een (warme) lunch te bieden. Maar de verwachting is dat onze 130 buurthuiskamers niet voldoende zijn om iedereen een warme plek te kunnen bieden. Daarom vragen we andere organisaties, het bedrijfsleven, scholen, kerken hetzelfde te doen en te komen tot een deken van warme kamers over Nederland.