Kerkmuziek

Onze gemeente “De Jacobijner” hecht grote waarde aan muziek in de erediensten, zowel vocaal als instrumentaal. Zij kan een beroep doen op een eigen cantorij, op professionele musici en ze kan gebruik maken van een aantal prima instrumenten, waaronder het Müllerorgel.

Er is verscheidenheid aan diensten in de Grote Kerk en de cantorij bepaalt mede de sfeer in de verschillende diensten.  De liederen die een- of meerstemmig gezongen worden, sluiten nauw aan bij wat aan de gemeente gevraagd wordt te zingen in de eredienst. Het nieuwe Liedboek met zijn talrijke nieuwe liederen komt ruimschoots aan bod. Niet alleen heeft de cantorij een functie in een gewone eredienst, maar ook wordt medewerking verleend aan bijzondere diensten. De te zingen muziek heeft dan vaak een aparte plaats in de erediensten, zoals  liturgische responsen en antifonen rond psalmen en lezingen.

Vierstem o.l.v. Franske van der Wal-Giesing

Zingen, verbinden en muzikaal bijdragen aan diensten is het uitgangspunt van het koor.  Het vertolkt liederen die passen in de erediensten, maar ze hebben wel een ander karakter. Het repertoire bestaat o.a.  uit, lichte muziek, anthems, carols, liederen van Iona en Thaizé-liederen. Tijdens diensten zingt de Vierstem vaak met pianobegeleiding.

Jacobijner cantorij

Door het aantrekken van Rianne Menardi is de cantorij van oktober 2021 weer begonnen met de repetities. Er wordt op vrijdagavond gerepeteerd in de Waalse kerk vanaf 19.00 uur.

Nieuwe zangers zij hartelijk welkom