Per 1 januari 2020 is Gerwin Hoekstra uit Bedum vaste organist van de Grote Kerk. Meer van Gerwin kunt u vinden op zijn zijn website

Momenteel wordt er gewerkt aan de opzet van een nieuwe cantorij. In verband met het vertrek van Geke Bruining wordt er gezocht naar opvolging voor haar.

Kerkmuziek

Onze gemeente “De Jacobijner” hecht grote waarde aan muziek in de erediensten, zowel vocaal als instrumentaal. Zij kan een beroep doen op een eigen cantorij, op professionele musici en ze kan gebruik maken van een aantal prima instrumenten, waaronder het Müllerorgel.

Er is verscheidenheid aan diensten in de Grote Kerk en de cantorij bepaalt mede de sfeer in de verschillende diensten.  De liederen die een- of meerstemmig gezongen worden, sluiten nauw aan bij wat aan de gemeente gevraagd wordt te zingen in de eredienst. Het nieuwe Liedboek met zijn talrijke nieuwe liederen komt ruimschoots aan bod. Niet alleen heeft de cantorij een functie in een gewone eredienst, maar ook wordt medewerking verleend aan bijzondere diensten. De te zingen muziek heeft dan vaak een aparte plaats in de erediensten, zoals  liturgische responsen en antifonen rond psalmen en lezingen.

Vierstem o.l.v. Franske van der Wal-Giesing

 Zingen, verbinden en muzikaal bijdragen aan diensten is het uitgangspunt van het koor.  Het vertolkt liederen die passen in de erediensten, maar ze hebben wel een ander karakter. Het repertoire bestaat o.a.  uit, lichte muziek, anthems, carols, liederen van Iona en Thaizé-liederen. Tijdens diensten zingt de Vierstem vaak met pianobegeleiding.