Pastores-team

Het pastores-team is verantwoordelijk voor het professioneel pastoraat in de wijkgemeente. In onze wijkgemeente werkt een kerkelijk werker en twee predikanten.
Neem contact op met het team.

 

Contact met de kerk

Voor onze (pastoraal)ouderlingen is het helaas niet mogelijk om met enige regelmaat al de aan hen toevertrouwde (grote aantallen) adressen te bezoeken. Wilt u bezoek, neem dan zelf contact op of geef in voorkomende gevallen voor een ander door, die naar uw idee, een bezoek op prijs zou stellen. Contact loopt via de scriba.

De protestantse  wijkgemeente ‘De Jacobijner is onderverdeeld in secties. Aan iedere sectie is een predikant/kerkelijk werker, een ouderling en een diaken verbonden. Zij worden bijgestaan door sectieteam-medewerkers. De verdeling over het pastores-team vindt u op deze pagina.

 

Pastoraat, hoe werkt dat?

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat buiten het kerkgebouw.

  • Omzien naar bijvoorbeeld ouderen, zieken, of mensen in een moeilijke situaties als echtscheiding of werkloosheid.
  • Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. In gespreksgroepen, Bijbelkringen en groothuisbezoek gaan gemeenteleden met elkaar in gesprek over zaken die hen raken.
  • Omzien naar elkaar en naar de wereld. Ook in onze eigen wijkgemeente ‘De Jacobijner’  belangstelling tonen en meeleven in zorg, vreugde en verdriet bij mensen uit eigen kring, maar ook zeker daarbuiten.

 

 

Persoonlijke gesprekken

Bij ziekte, problemen, vragen van theologische aard, een pastoraal gesprek, of informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw predikant, kerkelijk werker of bij diens afwezigheid met de pastoraal ouderling.

Sterven

Bij een sterfgeval wordt de nabestaanden verzocht – om wanneer zij een uitvaart wensen waarbij de kerk op enigerlei wijze betrokken wordt – zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van de pastores van het pastores-team.   Bij voorkeur voordat er afspraken zijn gemaakt met de begrafenisondernemer. In overleg met de betreffende predikant/kerkelijk werker kan de uitvaartdienst dan zorgvuldig worden voorbereid. Contactgegevens staan vermeld elders op deze website, zie: Indeling Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder Sectie indeling   Doop De doop kan in elke zondagsviering plaatsvinden.

Huwelijksinzegening/levensverbintenissen

Partners die hun huwelijk/levensverbintenis in de kerk willen laten (in)zegenen, worden verzocht zo spoedig mogelijk, ten minste drie maanden voor de beoogde datum, contact op te nemen met de predikant. In een aantal gesprekken wordt de dienst dan gezamenlijk voorbereid.

 

Straatpastoraat

Straatpastoraat biedt geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en zingevingsvragen en zoekt een balans tussen nabijheid en distantie. De straatpastor heeft oog voor de breukvlakken in de levens van mensen en hoe zij die verwoorden en verwerken. Het is een vrijplaats in de oudste betekenis van het woord. In die zin is het straatpastoraat een veilige plek voor een gesprek over schuld, straf, boete en vergeving en over aanvaarding van jezelf. Bij het straatpastoraat vind je rust in een vaak opgejaagd bestaan, kun je op adem komen en mag je kwetsbaar zijn.

Het straatpastoraat is bereikbaar:
E straatpastoraatleeuwarden@gmail.com
T 058 2164818